Niusza

292 teksty – auto­rem jest Niu­sza.

Łat­wo mnie znać,
Trud­no mnie poznać,
Ale z jaką łat­wością oceniać?
Co mnie naj­bar­dziej zdu­miewa...
Ty­powa kobieta?... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2019, 19:37

Jeżeli przy kimś cho­ciaż raz w życiu poczu­jesz się wyjątko­wym - uciekaj!... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 18:43

Na­wet wro­bel­ko­wi w taką aurę
mu­si być ciepło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 stycznia 2019, 18:54

Praw­dzi­wa miłość to ta którą bu­duję od lat w smut­ku i w ra­dości w po­godzie ducha i cza­sem w złości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2018, 12:32

Jak to właści­wie jest?
Czy to ludzie ma­nipu­luj@ muzyk@?
Czy mu­zyk@ ludźmi? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2018, 17:23

Miłość nie zna poczu­cia gniewu i wstydu.
Tyl­ko ty­le wiem o miłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 grudnia 2018, 12:43

Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, to niektórych mam tak głębo­ko w d*upie, że jak mi zro­bią ko­lonos­ko­pie to im zro­bią zdjęcia.
To za­pew­ne przez te ste­ki bzdur, a ste­ki trochę szkodzą. Całej reszcie życzę po­god­nych Świąt i Szczęśli­wego No­wego Roku!!! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 grudnia 2018, 20:24

Mi­nis­ter­stwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że to głowa ma ugi­nac się od ciężaru wie­dzy, a nie ple­cak od ciężaru książek. Wi­dać, że ciężkie ple­caki nosiło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 grudnia 2018, 20:02

Tyl­ko spełniony człowiek nie pot­ra­fi pi­sać o miłości.
To ka­ra lub "re­kom­pensa­ta" za te cudownosci. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 grudnia 2018, 19:25

Or­kies­tra grała pięknie, nim się spos­trzeg­la, że jest w chle­wie.
A prze­cież świ­nie nie pot­ra­fią tańczyć. 

myśl • 14 grudnia 2018, 22:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 stycznia 2019, 21:32yestem sko­men­to­wał tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

18 stycznia 2019, 19:37Niusza do­dał no­wy tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

12 stycznia 2019, 11:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]

11 stycznia 2019, 21:12danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]

11 stycznia 2019, 21:11yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]

11 stycznia 2019, 21:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]

11 stycznia 2019, 21:06danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]

11 stycznia 2019, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]

11 stycznia 2019, 21:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]

11 stycznia 2019, 20:59danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli przy kimś cho­ciaż [...]