Niusza

270 tekstów – auto­rem jest Niu­sza.

Jes­teście, nie wszys­cy, tak żałośni, że mi was żal...
Nie ma­cie włas­ne­go życia więc żywi­cie się życiem in­nych nie do końca poznanym...
Ty­powy przykład wam­pirów emocjonalnych.
Szu­kacie wrażeń, emoc­ji, bo wasze życie jest denne...
Mo­je życie [...] — czytaj całość

myśl • 23 września 2017, 22:46

Bez­pie­czna praw­da to ta, której jeszcze nie znamy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 września 2017, 07:15

Wenę tworzą okazje.
By­le nie autostop. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 września 2017, 20:06

Lek na biegunkę zadziałał z lek­kim poślizgiem. 

myśl • 22 września 2017, 17:01

LADY PAWIANNA

Pew­na pa­ni su­gero­wała, że jest bar­dzo oczytana.
Lecz swoim zacho­waniem przy­pomi­nała pawiana.
Po­woływała się na różne znakomitośći.
Urągając przy tym ich godności.
Na szczęście sztu­ka ob­ro­ni się sama.
Mając na­wet za' ko­nese­ra' pawiana. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 15:02

Jed­no jest pew­ne, pra­wie wszys­cy żyje­my w tym sa­mym wieku, a niektórzy na­wet w XX. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 września 2017, 08:24

Ni­cola mo­ja sy­tuac­ja jest nad twoim niedoin­formo­waniem, to tak jak­bym ja przy­puszcza­la ze zmieniasz maj­tki raz na tydzień. I te­raz już dosłow­nie zglu­pialam czy Ty osadzasz w kwes­tii cy­tatów myśl, czy osobę, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2017, 22:15

Ni­cola za długo sie­działam cicho, być może z cier­pli­wości lub szlachet­ności.
Nie mam na to cza­su, ale 80 %twoich tek­stow to pla­giaty.Us­mie­cha­lam się tyl­ko życzli­wie. Znaj­de kiedyś czas, żeby Ci uz­mysłowić, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2017, 21:17

Pod­sy­canie, pod­puszcza­nie, szczu­cie człowieka człowiekiem nie jest ka­ral­ne, bo ludzie z na­tury nie gryzą.
Szczu­cie psa człowiekiem tu bym polemizowała...
Ale szczu­cie człowieka psem pod­le­ga karze grzyw­ny 1000!
Wniosek z te­go: pies jest bar­dziej war­tościowy, niż człowiek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2017, 16:42

Władza w rękach narodu?
Czy naród w szpo­nach władzy? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2017, 11:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 kwietnia 2018, 14:47Niusza sko­men­to­wał tek­st Wielka Nie­dziela

24 września 2017, 11:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Jesteście, nie wszys­cy, tak [...]

23 września 2017, 23:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteście, nie wszys­cy, tak [...]

23 września 2017, 22:46Niusza do­dał no­wy tek­st Jesteście, nie wszys­cy, tak [...]

23 września 2017, 14:27Niusza sko­men­to­wał tek­st Dziwna Mała Dziew­czyn­ka Z [...]

23 września 2017, 14:23Niusza sko­men­to­wał tek­st Bezpieczna praw­da to ta, [...]

23 września 2017, 13:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Bezpieczna praw­da to ta, [...]

23 września 2017, 12:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bezpieczna praw­da to ta, [...]

23 września 2017, 07:15Niusza do­dał no­wy tek­st Bezpieczna praw­da to ta, [...]

22 września 2017, 22:58RozaR sko­men­to­wał tek­st LADY PA­WIAN­NA