Niusza

233 teksty – auto­rem jest Niu­sza.

Sar­kazm w życiu, bar­dzo pożądany,
Lecz spraw dob­ry Boże, by był w y sz u k a n y... 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 13:28

Możesz być jak pies, lub gołąb pocztowy.
Uważaj!, żebyś nie zos­tała bez głowy... 

myśl • 21 maja 2017, 17:43

Myślała, że jest niepowtarzalna...
"'Jej myśli"" są już znane...
Zmieniła szyk wy­razów - to ta­kie wyuzdane!... 

myśl • 21 maja 2017, 17:27

Pa­nu Bo­gu udało się stworzyć wspa­niały świat zwierząt i roślin, które kierują się włas­ny­mi pra­wami.Zdarza się ka­niba­lizm, dra­pieżnic­two, ale pot­ra­fią żyć ze sobą w sym­biozie.Naj­bar­dziej nie udał się człowiek, choć ogar­nięty ro­zumem wy­korzys­tał to w naj­gor­szy z możli­wych spo­sobów:mor­der­stwa, gwałty, kradzieże, tar­ro­ryzm, niena­wiśc,zaz­drość, nik­czem­ność, sa­dyzm, chciwość,egoizm,cynizm... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2017, 16:46

Myślała, że ob­ca­sy do­dadzą jej klasy.
Ich war­tośc zni­koma - z butów wyszła słoma... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2017, 17:24

Je­den przy­jaciel pot­ra­fi spra­wić, że po­radzisz so­bie z całym światem.
Brak przy­jaciół może dop­ro­wadzić do te­go, że świat nie po­radzi so­bie z Tobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2017, 17:10

Kon­tro­la ja­kości za­leży w dużym stop­niu od ""ja­kości"" kontroli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2017, 20:06

Cytaty.info:
Mis­trzo­wie monologow,
auten­tycznie, przep­raszam - autystycznie... 

anegdota • 6 maja 2017, 23:30

Życie to złudze­nie optyczne. 

myśl • 6 maja 2017, 21:20

Naj­większą władzę nad Na­mi, ma nasza włas­na psychika. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 maja 2017, 20:09
Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życie to złudze­nie op­tyczne.  

przedwczoraj, 17:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sarkazm w życiu, bar­dzo [...]

przedwczoraj, 16:42Niusza sko­men­to­wał tek­st Życie to złudze­nie op­tyczne.  

przedwczoraj, 16:28Niusza wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 16:15Niusza sko­men­to­wał tek­st Sarkazm w życiu, bar­dzo [...]

przedwczoraj, 15:13Pankreator sko­men­to­wał tek­st Sarkazm w życiu, bar­dzo [...]

przedwczoraj, 15:05Niusza sko­men­to­wał tek­st Sarkazm w życiu, bar­dzo [...]

przedwczoraj, 13:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sarkazm w życiu, bar­dzo [...]

21 maja 2017, 18:44Niusza sko­men­to­wał tek­st Wiele mówi się o [...]

21 maja 2017, 17:18Niusza sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to je­den wiel­ki [...]